Jakie przysługują świadczenia w przypadku szkody osobowej

Poszkodowanemu, który uległ szkodzie osobowej, tj. doznał obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, przysługują od sprawcy wypadku następujące świadczenia.

Zwrot kosztów leczenia
W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia, należy kupować leki oraz sprzęt rehabilitacyjnego na fakturę imienną. Towarzystwa Ubezpieczeń (TU) dokonują zwrotu wyłącznie na podstawie Faktur VAT. Jest to element wymagany. Natomiast koszty leczenia to nie tylko lekarstwa oraz sprzęt rehabilitacyjny. W związku z koniecznością przechodzenia pewnych zabiegów/operacji w krótkim odstępie czasu aby jak najszybciej wrócić do zdrowia, zwrot kosztów leczenia obejmuje także zwrot za zabiegi oraz operacje. W tym przypadku należy udowodnić konieczność skorzystania z prywatnych usług. Dotyczy to także prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych.
Zwrot innych kosztów
Są to koszty związane z leczeniem/rehabilitacją lecz inne niż wskazane w punkcie powyżej. Mogą one obejmować np.: zwrot kosztów dojazdu taksówką bądź innym środkiem komunikacji na zabiegi, wydatki na dostosowanie mieszkania do nowych warunków zdrowotnych.
Zwrot utraconych dochodów
W sytuacji braku możliwości wykonywania pracy bądź w przypadku jej ograniczenia, osobie poszkodowanej należy się wypłata różnicy pomiędzy wcześniej uzyskiwanymi dochodami a świadczeniami wypłacanymi przez ZUS. Osoby, które nie mogą skorzystać ze świadczeń ZUS także mogą dochodzić zwrotu utraconych dochodów w pełnej wysokości.
Renta
Osoba poszkodowana może dochodzić roszczeń rentowych w następujących przypadkach:
  1. renta opiekuńcza – gdy zwiększyły się potrzeby poszkodowanego w zakresie stałej opieki osób trzecich
  2. renta wyrównawcza – gdy doszło do częściowej bądź całkowitej utraty zdolności do pracy
  3. gdy zostały utracone widoki powodzenia na przyszłość
  4. gdy doszło do zmiany trybu życia poszkodowanego poprzez wprowadzenie specjalistycznej diety bądź konieczności zażywania na stałe leków
Zwrot kosztów opieki
W sytuacji, gdy poszkodowany wymaga czasowej opieki, przysługuje mu zwrot kosztów opieki. Opiekę może sprawować specjalista, np.: pielęgniarka, bądź członek rodziny. W przypadku opieki specjalistycznej zwracana jest kwota na podstawie wystawionej faktury/rachunku. Natomiast w przypadku członków rodziny, określana jest wartość dobowa sprawowanej opieki.
Zadośćuczynienie
Zadośćuczynienie jest formą wyrównania szkody w formie pieniężnej. Przepisy kodeksu cywilnego szczegółowo regulują w jakich przypadkach może być przyznane zadośćuczynienie. Podstawowymi przepisami są art. 445 k.c. oraz 446 k.c.. Na podstawie powyższych przepisów możliwe jest wypłacenie zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia niosącego ze sobą krzywdę i cierpienie. Bardzo ważny jest tutaj także oddźwięk psychologiczny wypadku. Ustalenie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za ból, cierpienie i uszczerbek na zdrowiu sprawia wiele trudności. Ustalając kwotę zadośćuczynienia należy uwzględnić wiele czynników takich jak nasilenie cierpień fizycznych oraz psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie konsekwencji uszczerbku na zdrowiu w życiu codziennym. Poszkodowani najczęściej nie mają rozeznania w wysokości należnych im świadczeń, co może prowadzić do przyznania im zaniżonych kwot. Jest to nagminnie stosowana polityka TU, dlatego przed złożeniem wniosku o przyznanie zadość uczynienia, osoba poszkodowana powinna skonsultować się ze specjalistą bądź skorzystać z usług firm specjalizujących się w odszkodowaniach osobowych.

Contact us