Suma ubezpieczenia OC a wartość odszkodowania

Ubezpieczenie OC jest tą formą ubezpieczenia, w której zobowiązanie do naprawienia konsekwencji czynów sprawcy są przeniesione na Towarzystwo Ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych definicja jest wskazana w treści art. 19§1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym przepisem poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego (czyli wypadkiem drogowym) może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Jak to wygląda w praktyce? Poszkodowany w zdarzeniu drogowym, posiadając dane sprawcy oraz TU, może wystąpić bezpośrednio z roszczeniem naprawienia szkody do TU z pominięciem sprawcy.

Umowy ubezpieczenia OC , podobnie jak każde inne ubezpieczenia, mają wpisaną klauzulę określającą maksymalną sumę ubezpieczenia OC (sumę gwarancyjną). Jest to kwota, która określa górną granicą odpowiedzialności TU. To właśnie do tej kwoty TU będzie ponosiło odpowiedzialność finansową. Szkody przekraczające wysokość sumy ubezpieczenia będą ściągane z majątku sprawcy.

W przypadku ubezpieczeń OC komunikacyjnych, suma ubezpieczenia została wskazana w art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W ustawie określone są minimalne granice sum ubezpieczenia, co oznacza, że TU mogą te kwoty podnieść. W chwili obecnej ustawa określa następujące wartości:

  1. w przypadku szkód na osobie – 5 mln Euro;
  2. w przypadku szkód na mieniu – 1 mln Euro;

Wartości te są określone dla jednego zdarzenia (wypadku) bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Jak to wygląda w praktyce. Załóżmy, że przez nieostrożnego kierowca samochodu osobowego, autobus wpadł do rowu. W następstwie którego wypadku doszło do kilku wypadku śmiertelnych. Jakie roszczenia oraz kwoty mogą zostać wypłacone.

  1. W przypadku szkód na osobie, łączna wartość wszystkich roszczeń nie może przekroczyć 5 mln Euro. Czy to jest dużo? I tak i nie. Zakładając, że autokarem jechało 40 osób, wypadkowi śmiertelnemu uległo 10 osób a pozostałe mają roszczenia o zwrot kosztów leczenia oraz zadość uczynienie, może się okazać, że łączna kwota ich roszczeń przekroczy 5 mln Euro. W tej sytuacji liczy się kolejność zgłoszeń oraz wypłat odszkodowań. Jeżeli pierwsze osoba zgłosi swoje roszczenie odszkodowawcze i uzyska kwotę 200 tys Euro, następnie pozostałe, t TU będzie dokonywało wypłat do osiągnięcia łącznej kwoty 5 mln Euro. Jeżeli okaże się, że w trakcie dokonywania wypłat wyczerpano ta pulę, osoby którym jeszcze nie wypłacono odszkodowań, będą musiały dochodzić kwot odszkodowań z prywatnego majątku sprawcy.
  2. W przypadku szkód na mieniu, niezależnie od powyższych 5 mln Euro, zostanie wypłacona kwota odszkodowania właścicielowi autobusu, lecz do górnej granicy 1 mln Euor.

Jak widać z powyższego, wartość odszkodowania może być większa niż suma ubezpieczeniowa.

Contact us